Utbildningsfonden

Information
Instiftad
Riksstämman 2014
Vem kan söka
Medlem i Svenska Lottakåren
Ansök
Blankett
Ansökningsperiod
Löpande under året
Beslutande instans
Presidiet, ansvaret kan deligeras till tjänsteman på kansliet
Beslut meddelas
Vanligtvis inom 90 dagar från att ansökan mottagits
Kan beslut överklagas
Nej
Årlig utdelning:

Den årliga avkastningen är cirka 40 000 kr och av dessa medel kan kårer söka bidrag för verksamhet. Då bidraget ska räcka till flera kårer så är stödet vanligtvis en mindre del av en större kampanj. Vanligt stöd som betalas ut är under 5000 kr.

Beskrivning

Ansökningar ur fonden kan skickas in löpande under året. I de fall en ansökan kommer in efter innevarande års ansökningsperiod kommer ansökan att behandlas så som att den hör till nästkommande år. När ansökningsperioden är slut kommer kvarvarande medel från årets avkastning antingen fonderas i fonden eller användas till ett ändamål som är hela organisationen till gagn.

Hänsyn till kårens egen ekonomi och möjlighet att själva genomföra föreslagen verksamheten kommer att göras. Av den anledning kommer kårens årsredovisning används som underlag för beslut när en ansökan behandlas.

Det går bra att skänka en gåva till fonden genom att sätta in den på bankgiro 289-6868. Märk inbetalningen med "Utbildningsfonden".

Stadga

Stadgar för Svenska Lottakårens utbildningsfond antagna av SLK riksstämman 2014.

§ 1 Fondens ändamål är att finansiera utbildningsinsatser, informationsinsatser eller rekryteringsinsatser som är till gagn för Lottakåren.

Fondens avkastning ska i första hand finansiera verksamhet som genomförs av enskild lottakår eller nätverk av flera lottakårer och i andra hand av riksförbundet.

§ 2 Fonden bildas genom gåvor, donationer och testamentariska förordnanden.

§ 3 Fondens räkenskaper avslutas varje år per 31 december. Revision av fondens räkenskaper och förvaltning skall årligen utföras av riksförbundets revisorer.

§ 4 Fonden placeras som en revers i Svenska Lottakårens Centralfond och förvaltas under översyn av överstyrelsen.

§ 5 För utbetalning av bidrag enligt § 1 ovan får enbart avkastningen från föregående års resultat användas efter att erforderliga omkostnader täckts. Används inte hela avkastningen skall resterande del tillföras fondens kapital.

§ 6 Ansökan om bidrag ur fonden sker löpande under året och upprättas efter framtagen mall. Ansökan skickas till Svenska Lottakårens kansli.

§ 7 Beslutande instans för beviljande av bidrag är presidiet. Beslut kan inte överklagas och avslag behöver inte motiveras. Presidiet kan välja att delegera ansvaret.

§ 8 Återredovisning av genomförd verksamhet skall ske enligt mall. Beviljade medel som inte förbrukats skall återbetalas till fonden.

§ 9 Beslut om ändring av dessa stadgar eller fondmedels överförande till annan fond skall fattas av ordinarie riksstämma.

Ansökan

Blankett ansökan utbildningsfonden

Ladda ner (79.79 KB)