Stärkt lokaljournalistik i kriser och krig

I september startar projektet Stärkt lokaljournalistik i krissituationer som syftar till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar i kriser och krig; en demokratisk beredskap. Projektet leds av nationella forsknings- och innovationsplattformen Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Utöver Svenska Lottakåren deltar även Göteborgs universitet, Blekinge Läns Tidning och NWT Media i projektet.

Publicerad 5 september 2022
""

Fri, oberoende journalistik är en grundbult i demokratin. Därmed är den fria, oberoende journalistiken central för att motverka destabilisering av demokratin. Projektet ska därför öka journalistikens – och även civilsamhällets – motståndskraft mot propaganda och desinformation. Krigsutbrottet i Ukraina har ytterligare aktualiserat frågorna.

– Ett spännande pilotprojekt i skärningspunkten mellan en förändrad omvärld och ett förändrat medielandskap, säger Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati.

Stärkt lokaljournalistik i krissituationer har nationell bärighet och ska i lokala testmiljöer med gles redaktionell bemanning testa om, och i så fall hur, samverkan mellan lokala nyhetsmedier och Svenska Lottakåren kan stärka informations- och kommunikationsleden och därigenom skapa bättre förutsättningar för de lokala medierna att snabbt få verifierade uppgifter vid krissituationer. Uppgifter som i sin tur kan utgöra värdefulla underlag för den journalistiska professionen, och därmed lokalsamhällets tillgång på viktiga nyheter och information. Forskning visar att de modeller och arbetssätt som fungerar när kriser är ett faktum är sådana som preventivt prövats och etablerats före. 

– Den lokala journalistiken är beroende av det lokala samhället för att få nyheter. Och kan man stärka den journalistiska kvaliteten, vilket är centralt för att berätta vad som händer under en kris då vi lever i en värld av rykten och desinformation så bidrar det till välinformerade medborgare, säger Bengt Johansson, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, och den som leder projektets forskningsdel. 

Svenska Lottakåren har sedan 1924 samarbetat för ett säkrare samhälle. Det har inneburit – och innebär – att vara budbärare för försvar av värden som fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Nu, nästan 100 år efter starten, befinner sig kåren i en aktiv utveckling med sikte på en moderniserad roll inom ramen för totalförsvaret. En möjlig framtida roll – om pilotprojektets forskningsresultat ger svar i den riktningen – kan vara en mer etablerad samverkan och nationell struktur i förhållande till nyhetsmedier för att bidra till att stärka den lokala journalistikens förutsättningar just i kris, krig och vardag.

– Projektet är en möjlighet för oss att på ett nytt sätt jobba med vårt grunduppdrag som frivillig försvarsorganisation. Det är ett spännande samarbete där vi ser fram emot att gemensamt utforska hur vi kan bidra till att stärka allmänhetens demokratiska beredskap, säger Svenska Lottakårens generalsekreterare Anna Nubäck.

Projektets mål är att generera kunskap om de journalistiska effekterna av de medverkande parternas samverkan och därmed i förlängningen på lokala invånares möjlighet att vara välinformerade och medialt väl rustade, inklusive mer motståndskraftiga mot desinformation.

Utifrån ett forskningsperspektiv klassificeras Stärkt lokaljournalistik i krissituationer som Colloborative Journalism vars definition är "ett samarbetsarrangemang mellan två eller flera nyhets- och informationsorganisationer, som syftar till att komplettera varje organisations resurser och maximera effekten av det producerade innehållet."

Utöver Medier & demokrati, Svenska Lottakåren och Göteborgs universitet deltar två etablerade aktörer inom lokal journalistik:

  • Blekinge Läns Tidning som ingår i Gota Media och som har redaktioner på fem orter. Gota Medias publicistiska värdegrund har sitt ursprung i svenska samhällets demokratiprocess, och där samhällsnyttan är att genom journalistik spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. 
  • NWT Media som driver 17 lokala tidningar i Värmland, Dalsland och Skaraborg. Flaggskeppet är Nya Wermlands-Tidningen.

Mimmi Karlsson Bernfalk, chefredaktör och ansvarig utgivare Blekinge Läns tidning:
– Aldrig är väl fri och obunden journalistik så viktig som i krissituationer – och aldrig är väl risken för desinformation och propaganda större än just då. Att BLT kan vara med och undersöka hur vi kan bidra till en ökad demokratisk beredskap, som ger förutsättningar för lokalt förankrad journalistik även vid större kriser, innebär att vår samhällsnytta får en både bredare och djupare definition.

Mikael Rothsten, mediechef NWT Media:
– Under pandemin blev det tydligt vilken betydelsefull roll den lokala journalistiken spelar som en pålitlig och trovärdig förmedlare av viktig samhällsinformation. Medborgarna sökte sig aktivt till nyhetsmedia för att få information och kunskap i ett läge där hela samhället utsattes för stora prövningar. Det är intressant för oss som medieföretag att genom projektet undersöka om det går att hitta former där lokaljournalistiken på ett ännu bättre sätt kan bidra till att medborgarna vid en allvarlig händelse eller i en krissituation kan få korrekt och tillförlitlig information.

Om projektet Stärkt lokaljournalistik i krissituationer

Projektparter: Blekinge Läns Tidning, Göteborgs universitet, NWT Media, Svenska Lottakåren och Medier & demokrati.
Projektperiod: 1 september 2022 till och med 30 juni 2024.
Extern finansiär: Myndigheten för psykologiskt försvar.
Lindholmen Science Park: En världsledande samverkansmiljö inom mobilitet, artificiell intelligens, ICT, media och visualisering. Lindholmen erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter i samverkan driver innovation för samhällsutveckling – på regional, nationell och internationell nivå.