Skolmaterial om demokratisk beredskap

Demokratisk beredskap - lektionsförslag

Utbildningsmaterialet vill väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och mänskliga rättigheter i syfte att förbereda elever på högstadiet och gymnasiet för ett aktivt medborgarskap.

Med utgångspunkt från fem olika teman ges förslag på färdigpaketerade lektioner som består av faktakunskap, övningar och reflektioner. Till varje lektion ges undervisningsstöd i form av länkar till webbsidor, pdf:er, filmer och powerpoint-presentationer.

Materialet omfattar även lektionsförslag kopplade till Lottapoddens miniserie Demokratisk beredskap. Dessutom hittar du guider kring upprättande av elevråd och genomförande av skolval samt en metodbank.

Vi hoppas att materialet ska hjälpa dig att möjliggöra för dina elever att vara aktiva samhällsmedborgare här och nu men också ge dem verktyg att vara delaktiga i att främja, förankra och försvara demokratin. Helt enkelt ha en god demokratisk beredskap.

Materialet är fritt att ladda ner och använda. Vi blir väldigt glada om du hör av dig och berättar hur du upplever materialet.

Skolmaterial Demokratisk beredskap

Ladda ner (3.26 MB)

Charlotta Granath, författare till skolmaterialet, beskriver innehållet och hur du kan använda det i din undervisning.

Preview image for the video "Introduktion till skolmaterialet Demokratisk beredskap".

Presentation av teman

I fem teman presenteras olika aspekter som berör demokrati. Inom varje tema ges lektionsförslag och länkar till undervisningsmaterial.

Ikon tema MR och barnkonventionen - Demokratisk beredskap

Tema 1

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Genom övningar ska eleven få ökad kunskap och förståelse för de mänskliga rättigheterna och en insikt om de olika förutsättningar och förhållanden som råder runt om i världen.

Tema källkritik och politik - Demokratisk beredskap

Tema 2

Källkritik och politik

Att utveckla den kritiska förmågan och att ta upp frågor kring källkritik finns inskrivet i kursplanerna för samhällskunskap, historia och svenska.  Att kunna värdera information är en mycket viktig förmåga för att utveckla en demokratisk beredskap. Likaså behövs en grundläggande förståelse för vilka olika politiska partier som finns i Sverige och hur EU fungerar. 

Tema Utöva demokrati i skola och samhälle - Demokratisk beredskap

Tema 3

Utöva demokrati i skola och samhälle

Eleverna ges möjlighet att granska sin egen vardag och se vilka demokratistärkande aktiviteter de kan genomföra i sitt närområde. De förslag som arbetas fram ska vara möjliga att arbeta med inom skolarbetet, antingen via undervisningen eller via skolans elevråd/elevkår. 

Tema 4 Att försvara demokratin - Demokratisk beredskap

Team 4

Att försvara demokratin

I den nationella säkerhetsstrategin från 2017 skriver regeringen att de nationella intressena för allt säkerhetsarbete är att skydda invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa, skydda viktiga samhällsfunktioner och upprätthålla grundläggande värden så som demokrati, rättsstat och mänskliga fri- och rättigheter. Säkerhet handlar alltså inte bara om vår fysiska säkerhet till följd av väpnade konflikter utan också om vilket samhälle vi vill leva i. I slutändan handlar säkerhets-, försvars- och krisarbete om att skydda vår frihet, demokrati och självbestämmande.

Tema 5 Värderingar - Demokratisk beredskap

Tema 5

Värderingar

Undervisning om värdegrund, demokrati och kontroversiella frågor ingår i skolans läroplan, vilket ger ett tydligt mandat för undervisning om dessa frågor. Ett sätt att fördjupa denna typ av kunskap kan handla om att lära sig lyssna på andra, uttrycka en åsikt, argumentera och söka efter alternativa tolkningar och perspektiv.

Ytterligare material

Förutom de fem temana finns i skolmaterialet ytterligare stöd för demokratiarbetet.

Lottapoddens miniserie Demokratisk beredskap

Lottapoddens miniserie

Demokratisk beredskap

Miniserien i sju delar utforskar vad demokratin betyder för oss allihop, med rättigheter och ansvar. Med stärkt kunskap kan aktiva demokratiska handlingar genomföras.

Elevråd och skolval - Demokratisk beredskap

Guide till demokrati i skolan

Elevråd och skolval

Skollagen ger alla elever rätt till inflytande vilket innebär att de kan spela en aktiv roll i undervisningen. Beskrivning på hur du bygger ett elevråd och genomför skolval.

Metodbank - Demokratisk beredskap

Metodbank

Metoder för demokrati

I detta avsnitt presenteras metoder som syftar till ett aktivt genomförande av demokrati.

Lektionsmaterial

Här hittar du det bildspel som skolmaterialet hänvisar till.

Källkritiska principer - Tema 2

Ladda ner (1.49 MB)

EU och dess institutioner - Tema 2

Ladda ner (1.52 MB)

Påverka i din kommun - Tema 3

Ladda ner (2.51 MB)

Om totalförsvaret - Tema 4

Ladda ner (6.66 MB)